Logotyp ringMage & tarmbesvär
Smärtbehandling
Allmänkirurgi
Hjärtsjukdomar
Kärlkirurgi
Allmänmedicin
Titthålskirurgi
Urologi
Intyg
Hälsoundersökning
Vaccinationer
Akutläkarna IC
Hem

Vi är en privat klinik som arbetar mot privatbetalande patienter, försäkringsbolag och företag.
För prisinformation, vänligen kontakta vår reception på:
Tel. 031-20 82 20
Lunchstängt: ⏰12:00-13:00


Kvalitetspolicy


Vi på Akutläkarna Specialistkliniken Heden AB driver sedan 2007 Privat Specialistklinik på Heden.Vi erbjuder professionell vård av välutbildade, erfarna och engagerade sjuksköterskor och specialistläkare. Vi utför operationer inom allmänkirurgi och kärlkirurgi. Vi utför tekniskt avancerade operationer som t.ex. titthålskirurgi (laparoskopisk teknik) för gallstensbesvär samt ljumsk-och bukväggsbråck. Tack vare vår moderna operationsenhet har vi möjlighet att erbjuda privatpatienter och patienter med privata sjukvårdsförsäkringar operationstid inom max 1 vecka.

Akutläkarna AB engagerar sig för att driva sin affärsverksamhet och sina intressen på ett lagenligt, ansvarsfullt och etiskt-moraliskt riktigt sätt, att ha ett proaktivt miljöhandlande samt att ge patienterna kvalificerad behandling och rådgivning på ett positivt och medmänskligt/empatiskt sätt. Olämpligt, oetiskt eller olagligt uppträdande eller agerande av Akutläkarna, dess personal eller någon person med anknytning till Akutläkarna hotar att underminera Akutläkarnas goda rykte av hederlighet och integritet och tolereras inte. Det är därför alla anställdas och ledningens ansvar att säkerställa att Akutläkarnas Policy efterlevs. I konsekvens med detta uppmanas och förväntas de anställda att när så inte sker att i första hand omedelbart söka påverka och förändra negativa beteenden och – om detta inte ger önskvärd effekt eller om andra skäl finns därför - rapportera beteendet så att ledningen kan ingripa för en positiv förändring. Uppgiftslämnare kan vara förvissade om att inga repressalier eller andra negativa konsekvenser kommer att följa så länge syftet har varit att främja efterlevandet av Akutläkarnas Policy. Kraven i ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem) skall innehållas och överstigas bl.a. genom att ett adaptivt förhållningssätt från ledningspersonalen skall tillämpas. Vi ska arbeta långsiktigt och systematiskt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav beaktas och följas. Policyn ställer dessutom ett personligt krav och ansvar på varje individ i varje ögonblick av aktivitet i eller för Akutläkarna. Om inte varje individ i varje ögonblick tar ett sådant eget ansvar kan det innebära att korrigeringar från ledningens sida måste sättas in först när kanske en oreparerbar påverkan och skada redan har skett. Kraven på dokumentation och ständiga förbättringar är de samma i Akutläkarnas Policy som för ISO-normerna. Akutläkarnas Policy är utarbetad att vara tillämplig även vid Akutläkarnas egna expansion utanför Sverige och vid samarbete med underleverantörer i eller utanför Sverige.

Ramar för tillämpning


Denna Akutläkarnas Policy innehåller normer som reglerar både föreskrivet och förbjudet handlingssätt och skall alltid strikt följas av alla anställda, chefer och styrelseledamöter i Akutläkarna på alla marknader där bolaget är verksamt. Den formaliserar de principer som Akutläkarna tillämpar i sina relationer med anställda, aktieägare, affärspartner och andra intressenter. Akutläkarna har att försäkra sig om att leverantörer, säljbolag, konsulter och andra affärspartner lever upp till kraven i Akutläkarnas Policy. För att Akutläkarna skall få en långsiktigt hållbar och god utveckling har varje anställd att efter sin förmåga på olika sätt att positivt söka påverka de två enheterna affärsverksamhet och samhälle. Att positivt påverka affärsverksamheten innebär bl.a. att verka för ökad beläggning, ökad lönsamhet och reducerad sårbarhet för Akutläkarna. Att positivt påverka samhället innebär att sträva efter att tillse att Akutläkarnas verksamhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär i sin tur t.ex. att aktivt verka för att negativ miljömässig påverkan inte sker, att källsortering sker för återvinning av papper och andra material, att olika former av förorening undviks, etc. Alla anställda, ledningen, aktieägare, affärspartners och övriga partners skall uppmuntras att verka för utveckla ett eget miljömässigt gott förhållningssätt som levnadsprincip. I nyanställdas internutbildning ingår Akutläkarnas Policy som del i personalhandboken.

Tillämpning av gällande lag


Alla anställda, chefer och styrelseledamöter i Akutläkarna skall i sin affärsverksamhet iaktta alla gällande lagar, föreskrifter och regler. I lägen där lokal eller nationell lag inte ger tillräcklig vägledning tillämpar Akutläkarna sina egna policies och rutiner. I de fall lokal eller nationell lag strider mot de principer som finns i Akutläkarnas Policy gäller lagen.

Personalpolicy


Personalarbetet inom Akutläkarna grundas på gällande arbetsrättslagstiftning, kollektivavtal och praxis samt den personalpolitik som fastställts av bolagets styrelse efterfölja fackliga organisationernas riktlinjer.En levande och öppen dialog mellan företaget och anställda är en av grundstenarna för att utveckla verksamheten inom Akutläkarna Heden AB. Relationer med affärspartner och patienter Akutläkarna skall visa hederlighet i alla relationer med sina patienter, uppdragsgivare och affärspartner. Akutläkarna skall inte erbjuda patienter eller potentiella patienter, eller någon representant för sådana, någon som helst ersättning eller förmån i strid med gällande lagar eller rimlig och allmänt vedertagen god affärssed. Patienter skall behandlas ärligt och rättvist och på ett sätt som respekterar deras integritet och självständighet.

Bokföring och redovisning


Alla ekonomiska transaktioner i Akutläkarna måste redovisas enligt allmänt vedertagen redovisningssed som föreskrivs i tillämplig redovisningspolicy i Akutläkarna Heden och som stadgas i lokala lagar och förordningar. Bokföringen måste visa alla transaktionsslag på ett korrekt och icke vilseledande sätt. Akutläkarnas Policy innebär fullständig, tydlig och tillförlitlig öppenhet för att säkerställa att marknaden får korrekt, allsidig och lättfattlig information.

Intressekonflikter


För att Akutläkarna skall kunna verka på ett ärligt och öppet sätt är det viktigt att samtliga anställda undviker alla situationer eller intressen som kan komma i konflikt med hans eller hennes omdöme när det gäller hans eller hennes ansvar gentemot Akutläkarna, andra anställda, patienter, kunder, leverantörer och andra intressenter. Det kan uppstå en intressekonflikt, t.ex. då en anställd eller en nära anhörig till en anställd

(a) har ett ekonomiskt intresse som kan påverka den anställdes omdöme;

(b) har möjlighet till personlig ekonomisk vinning genom tillgång till konfidentiell information; eller

(c) missbrukar sin ställning i Akutläkarna på ett sätt som resulterar i personlig vinning.

En intressekonflikt kan också uppstå då en anställd eller en nära anhörig till en anställd har ett personligt intresse, direkt eller indirekt, hos någon av Akutläkarnas patienter, leverantörer eller kunder. Om en anställd tror att han eller hon kan ha en direkt eller indirekt intressekonflikt måste han eller hon rapportera en sådan potentiell konflikt till företagsledningen. För att skydda Akutläkarna och Akutläkarnas patienter, kunder och samarbetspartners har varje anställd och anlitad underkonsult att underteckna Akutläkarna Sekretessavtal, som är en underbilaga till anställningsavtalet eller konsultavtalet. Akutläkarna Hedens Policy är också en underbilaga till anställningsavtalet/uppdragsavtalet.

Miljöskydd


Akutläkarna eftersträvar att säkerställa att dess produkter, tjänster och tillverkning bidrar till en hållbar utveckling med ständigt minskande CO2 utsläpp som krav i användandet av produkter och nyttjandet av tjänster. Resurs- och energikonsumtion, avfall och föroreningar skall övervakas kontinuerligt. Byte av produkter och lösningar skall ske när Akutläkarna anser att detta gagnar miljön. I Akutläkarnas verksamhet och när verksamhet pågår skall resurseffektivitet eftersträvas vilket t.ex. innebär undvikandet av utskrifter i onödan, sändandet av fakturor och annat material i elektroniskt utförande istället för via post, användandet av lågenergilampor, avstängning av apparatur när den inte används och temperaturreglering av lokaler, undvikande av uppvärmning i yttermiljön och minimerandet av uppvärmning i innemiljön, etc. Källsortering skall ske av restprodukter. Vid resor skall i möjligaste mån kollektiva transportalternativ användas före bil användning. Vid längre resor skall prioriteringsordningen vara tåg, buss och flyg. Vid hyra av bil skall i första hand eco-bilar väljas. Hotell med aktiv miljöpolicy skall väljas framför hotell utan sådan policy. Akutläkarna har ett proaktivt förhållningssätt till miljölagstiftning och uppmanar leverantörer att införa samma miljöregler som tillämpas av Akutläkarna. Vid val av samarbetspartner i annat land skall miljösituationen hos den potentielle nye samarbetspartnern och i landet tas med i värderingen.

Miljöpolicy


Vi har tagit del av ”Miljöpolicy för Västra Götalandsregionens interna verksamhet”. Vi kommer i alla delar att tillämpa ”Miljöpolicy för Västra Götalandsregionens interna verksamhet” All berörd personal informeras och får internutbildning. Dokumentation och rapportering revideras och anpassas kontinuerligt.

Arbetsplatsrutiner


All verksamhet i Akutläkarna måste bedrivas med respekt för mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet för de anställda samt välfärd för de lokalsamhällen där Akutläkarna Heden bedriver verksamhet. Ingen enhet eller anställd i Akutläkarna skall tolerera barn- eller tvångsarbete; diskriminering på grund av kultur, etnisk tillhörighet eller kön; eller fysiska, psykiska, sexuella eller verbala övergrepp eller trakasserier. Löner skall vara lika med eller överstiga den nivå som specificeras i lokal gällande lag med hänsyn tagen till utbildning, erfarenhet, skicklighet i arbetets utförande och ansvarstagande. Alla anställda skall fritt få utöva sina rättigheter att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i fackföreningar eller andra organisationer för kollektivförhandlingar.

Kvalitetsfrågor


Akutläkarna skall tillhandahålla vård som håller högsta möjliga nivå vad gäller vetenskap och beprövad medicinsk praxis (t.ex. i Sverige i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen). ISO-9000 skall efterlevas i tillämpliga delar. Akutläkarna skall i övrigt bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling (i Sverige enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12). Därtill skall ständig uppdatering ske vad gäller offentliggjord forskning och beskrivningar i övrigt från föredrag, artiklar, dialoger, etc.

I praktisk verksamhet innebär det att:


• Vården skall ske inom rimlig tid (t.ex. inom 15 minuter vid i förväg bokad tid)

• Vården skall vara säker för patienterna

• Vården skall vara jämlik och oberoende av kön, religion, sexuell läggning, ålder, etc.

• Vården skall vara patientfokuserad

• Vården skall vara effektiv, kunskapsbaserad och ändamålsenlig

Företagets VD samt företagets ekonomi och personalansvarig är väl insatta i gällande lagstiftning.

Ansvar för chefer och anställda


Akutläkarnas chefer ansvarar för att föra ut innehåll och syfte i denna Akutläkarnas Policy i sin organisation och för att uppmuntra anställda att rapportera förhållanden som kan stå i konflikt med dessa regler. Anmälningar om överträdelser mot denna Akutläkarnas Policy kan lämnas in anonymt till VD eller styrelsens ordförande.

Syftet med detta är att:


Det ska leda till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid. Det ska förebygga att arbetstagarna drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet. Det ska ge goda arbetsförhållanden vilket kan minska sjukskrivningarna. Det ska ge ökad trivsel och engagemang i arbetet. Det ska minska driftstörningar och kvalitetsförsämring. Det ska leda till större ordning och reda i hela företaget och ger ökat flyt i verksamheten. Det ska bidra till en bra ekonomi i företaget. Det ska ge gott anseende och företaget ska lättare kunna behålla och rekrytera personal. Kvalitetssäkringssystemet genomgår kontinuerligt interna revisioner där avvikelser och rapporter granskas. Revisionerna innebär en kontinuerlig förbättring och utveckling av systemet i syfte att vår verksamhet alltid ska bedrivas med hög och dokumenterad kvalitet.

Arbetsmiljö


Arbetsmiljöfrågor är av stor betydelse för de anställdas hälsa, prestation och motivation. Vi har inlett ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bedrivs med primär och övergripande inriktning enligt följande: Utbildning av chefer och andra ansvariga avseende arbetsmiljöns regelverk i teori och praktik Samverkan, ansvar och roller för arbetsgivare, skyddsombud och andra arbetstagare Förutsättningar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den ordinarie verksamheten Vad kan göras i det lilla respektive stora formatet för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön Fördelning av arbetsuppgifter – vem ansvarar för vad? Riskbedömningar Hälsoekonomi – hur värderas och mäts medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen? Upprättande av regler avseende droger och alkohol Kvalitetssäkringssystemet omfattar, i enlighet med vad som anges i SOSFS 2005:12 rutiner och dokumentation för:Bemötande av patienter Metoder för diagnostik, vård och behandling Kompetens Samverkan och samarbete Riskhantering Avvikelsehantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Spårbarhet Göteborg 20170809

Mehran Monemi - VD


Besöksadress:
Engelbrektsgatan 59,
412 52 Göteborg
Copyright © 2017 Akutläkarna Specialistkliniken Heden.
Alla rättigheter är reserverade.


Länkar:
Kirurgi Heden
Mage & tarmbesvär
Kärlkirurgi
Mehran MonemiGilla oss på facebook
Besök oss på Google
Hem ( Akutläkarna )
Webbdesign GBG24